Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

Zielona Ustka - edycja 2020

GŁOSÓW  
0

Zwycięskie projekty I edycji Programu „Zielona Ustka” to zadania: 

„Magiczne Ogrody SP2 - ekologia, zmysły, działanie” - lokalizacja: teren Szkoły Podstawowej   nr 2. Zadanie polegać będzie na wykonaniu 3 ogrodów:

1) Ptasia stołówka i hotel dla owadów na kwietnej łące – założenie trawnika z kwitnącymi roślinami, które „zaproszą owady”. Ustawienie na nim hoteli dla owadów, w których zamieszkają;

2) Ekologiczny ogródek „NOWALIJKA” - założenie szkolnego ogródka, w którym uczniowie będą uprawiać rośliny, pod opieką nauczyciela;

3) Ogród zmysłów – podzielony na 4 strefy: dotykową, słuchową, zapachową, wzrokową i dźwiękową. Rośliny i materiały umieszczone w poszczególnych strefach będą tak zaprojektowane, aby oddziaływać na poszczególne zmysły.  Szacunkowy koszt: 145 176,00 zł

„Poznajmy pomniki przyrody w Ustce” - lokalizacja: obszar miasta, na którym znajdują się 4 pomniki przyrody – Promenada Nadmorska. Projekt dotyczy wykonania i zamontowania nowych tabliczek informacyjnych bezpośrednio na drzewach oraz dodatkowych, wbetonowanych w ich pobliżu tablic informacyjnych. Po powołaniu nowego pomnika przyrody na terenie miasta, również jego oznakowanie w ten sam sposób. Szacunkowy koszt: 8 510,00 zł.

Największą liczbę punktów – 75 uzyskało zadanie Nr 3. Magiczne Ogrody SP2 - ekologia, zmysły, działanie. Drugie w kolejności zadanie uzyskało 50 punktów – Nr 5. Poznajmy pomniki przyrody w Ustce.

Rozpoczęcie realizacji wybranych zadań luty 2020r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.IKiOŚ.60.2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie wdrożenia działań na rzecz wzrostu jakości powietrza w Ustce Miasto Ustka przystąpiło do realizacji Programu „Zielona Ustka”.

Celem programu jest zwiększenie aktywności mieszkańców Ustki w tworzeniu nowych terenów zieleni lub rewaloryzacji istniejących. Jest to kolejna forma partnerstwa z mieszkańcami, obok Budżetu Obywatelskiego czy inicjatywy lokalnej. W ramach programu oczekujemy na pomysły ustczan dotyczące stworzenia lub odnowienia skwerów, rabat, nasadzeń przyulicznych, parkletów, „mebli miejskich”, łąk kwietnych, parków itp. ale także propozycji działań edukacyjnych, informacyjnych związanych z problematyką terenów zieleni.

Wg operatu uzdrowiskowego Miasta Ustka opracowanego we wrześniu 2018 r. powierzchnia terenów zieleni wynosi 806,4 ha, co stanowi 79,5% powierzchni miasta. Jest to wskaźnik bardzo wysoki, jednakże w podziale na poszczególne strefy uzdrowiskowe najmniej korzystnie przedstawia się strefa „B”, w której udział terenów zieleni wynosi jedynie 23,6% [dla strefy „A” jest to 78,6%, dla strefy „C” 89,2%]. Powoduje to konieczność zwiększania terenów zieleni, o ile oczywiście pozwolą na to własności gruntów oraz zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli w wyniku realizacji programu udział terenów zielonych w strefie „B” nie będzie się zwiększał, zostanie rozważone wdrożenie systemu dotowania tworzenia terenów zielonych także na terenach prywatnych.

Proces naboru zadań do realizacji Programu "Zielona Ustka" odbywa się w sposób podobny do Budżetu Obywatelskiego [papierowo/elektronicznie], jednakże zwycięskie wnioski wybierane będą przez Panel Ekspertów powołany przez Burmistrza Miasta Ustka. Podyktowane jest to specyfiką realizacji tego typu przedsięwzięć, których przygotowanie, a w szczególności ocena, wymaga dużej wiedzy w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej.
Podczas oceny punkty przyznawane będą m.in. za udział zieleni (za to kryterium można uzyskać najwięcej punktów), innowacyjność i funkcjonalność pomysłu. Co ciekawe, dodatkowe punkty mogą uzyskać wnioski pochodzące z obszaru Ustki, który osiągnął najwyższy poziom segregacji odpadów. Budżet Programu "Zielona Ustka" to 200 000 zł rocznie.
Realizacja Programu "Zielona Ustka" jest jednym z elementów działań na rzecz wzrostu jakości powietrza w Ustce.

Harmonogram działań

Warsztaty "Planowanie zieleni" - 18 - 19 września 2019 r., godz. 15.00 - 18.00
Dzień pierwszy: teoria (Urząd Miasta Ustka, sala 101)
Dzień drugi: zajęcia w terenie
Zapisy: do dnia 16 września 2019 r., e-mail: smotylak@um.ustka.pl, tel. 59 8154315.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty z przygotowania wniosków - 25 września 2019 r.
Urząd Miasta Ustka, sala 101, godz. 16.00

Nabór projektów zadań - 28 października - 18 listopada 2019 r.
Składanie wniosków możliwe w formie elektronicznej lub papierowej.
Podczas procesu naboru zadań istnieje możliwość konsultacji wniosku z pracownikami Urzędu.

Kryteria oceny projektów

Etap I. Ocena formalna wraz z oceną wykonalności.
Weryfikacja dokonywana jest przez Zespół Oceny Wniosków z Urzędu Miasta Ustka poprzez sprawdzenie:
1) stanu prawnego nieruchomości,
2) własności gruntów (tylko ogólnodostępne grunty komunalne),
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (bądź zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
4) przebiegu infrastruktury podziemnej i naziemnej,
5) planowanych inwestycji bądź remontów,
6) czy złożony wniosek obejmuje zakres ujęty w wybranym do realizacji zadaniu w ramach Usteckiego Budżetu Obywatelskiego na rok następny (takie wnioski będą odrzucane).

Etap II. Ocena merytoryczna.
Weryfikacja dokonywana jest przez Panel Ekspertów wg kierunków oceny:
1) Udział zieleni – powstanie zupełnie nowych terenów zieleni, szczególnie na terenach, które dotychczas takimi nie były, renowacja zdegradowanych terenów zieleni, stopień zagospodarowania przestrzeni zielenią, uszanowanie i ochrona zieleni istniejącej, zwiększenie bioróżnorodności, wprowadzenie gatunków rodzimych, walory ekologiczne, edukacyjne, estetyczne (max liczba punktów 40%);
2) Innowacyjność/pomysłowość – sposób postrzegania zieleni w przestrzeni miejskiej, atrakcyjność, niekonwencjonalny sposób wykorzystania do wypoczynku i rekreacji, bądź dekoracji ulic (zieleń przydrożna), walory kompozycyjne (max liczba punktów 20%);
3) Funkcjonalność – zdolność zaspakajania potrzeb określonej grupy lub grup mieszkańców, wpływ na integrację społeczną potencjalnych użytkowników, propagowanie aktywności w wybranych dziedzinach (max liczba punktów 20%);
4) Poziom segregacji odpadów na obszarze, na którym zlokalizowane jest zadanie - z nieruchomości zamieszkałych (max liczba punktów 10%);
5) Lokalizacja zadania na obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji. Obszary wyznaczone zostały Uchwałą Rady Miasta Ustka nr XV/163/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka (max liczba punktów 10%)  https://bip.um.ustka.pl/a,23425,uchwala-nr-xv1632016-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-oraz-obszaru-rewitalizacji-dla-gmi.html


CENNIK

Przedstawione koszty zadań są cenami orientacyjnymi.  

                                                                                                    
1) Założenie trawnika z siewu (na terenie płaskim koszt usługi + materiał) - 14,00 – 20,00 zł/m2
2) Założenie trawnika z siewu (na skarpach koszt usługi + materiał) - 18,00 – 24,00 zł/m2
3) Rozłożenie trawnika z rolki (na terenie płaskim koszt usługi + materiał) - 28,00 – 32,00 zł/m2
4) Rozłożenie trawnika z rolki (na skarpach koszt usługi + materiał) - 30,00 – 35,00 zł/m2
5) Renowacja trawnika (aeracja, wertykulacja, nawożenie, wapnowanie, piaskowanie, dosiewanie, oprysk + materiały) -6,00 – 12,00 zł/m2         
6) Przygotowanie terenu pod obsadzenia (kwiaty, byliny, z wymianą gleby rodzimej ziemią żyzną lub kompostową o grubości warstwy 20 cm) - 38,00 – 42,00 zł/m2
7) Sadzenie cebul kwiatowych (materiał, usługa, podłoże, nawóz) - 2,00 – 5,00 zł/szt.
8) Obsadzenie kwietników roślinami (1-4/5-9/12-16 szt./m2, materiał, usługa, podłoże, nawóz) – 12,00/16,00/45,00 zł/m2
9) Szacunkowy koszt utrzymania nasadzeń jednorocznych – ogólnie (zakup materiału, przygotowanie kwietników, wykonanie, pielęgnacja i likwidacja nasadzeń - jedna zmiana) - 160,00 – 200,00 zł/m2
10) Obsadzenie kwietników bylinami (1-4/5-9 szt./m2, materiał, usługa, podłoże, nawóz) – 22,00/46,00 zł/m2
11) Sadzenie krzewów (usługa, podłoże, nawóz) - od 11,00 – 15,00 zł/szt.
12) Sadzenie krzewów średniej wielkości przy średnicy i głębokości dołów 0,5m (materiał, usługa, podłoże, nawóz) - 16,00 – 22,00 zł/szt.
13) Sadzenie dużych krzewów przy średnicy i głębokości dołów 1,0/0,7m (materiał, usługa, podłoże, nawóz) - 95,00 – 120,00 zł/szt.
14) Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer. ponad 45 cm z zaprawianiem dołów (materiał, usługa, podłoże, nawóz) - 15,00 – 20,00 zł/szt.
15) Sadzenie drzew przy średnicy i głębokości dołów 0,5 m (usługa, podłoże, nawóz, bez palikowania) - 45,00 – 50,00 zł/szt.
16) Sadzenie drzew przy średnicy i głębokości dołów 1,0/0,7 m (usługa, podłoże, nawóz, bez palikowania) - 150,00 – 180,00 zł/szt.
17) Sadzenie drzew (o obwodzie pnia 12-16 cm, materiał, usługa, podłoże, nawóz, w zależności od gatunku i obwodu) - 600,00-850,00 zł/szt.
18) Sadzenie drzew (o obwodzie pnia 16-20 cm, materiał, usługa, podłoże, nawóz, w zależności od gatunku i obwodu) -1000,00-1300,00 zł/szt.
19) Sadzenie pnączy (usługa, podłoże, nawóz + materiał) - od 10,00 – 15,00 zł/szt.
20) Zrywanie darni (z wywozem) - 6,00 – 10,00 zł/m2
21) Usuwanie samosiewów, karczowanie terenu (krzewy, drzewa i korzenie) – 5-150 zł/szt.
22) Wycinka drzew (wysokości do 5 m) – 100,00-500,00 zł/szt.
23) Wycinka drzew (wysokości powyżej 5 m) – 300,00-2600,00 zł/szt.
24) Wycinka drzew z miejsc trudno dostępnych – kawałkami (wysokości powyżej 5 m) – 1000,00-2500,00 zł/szt.
25) Ściółkowanie korą (materiał + robocizna) - 20,00 – 25,00 zł/m2
26) Ściółkowanie kamieniem polnym (16-32 mm) - 80,00 – 100,00 zł/t
27) Ściółkowanie kamieniem ozdobnym (otoczak dolomitowy, 16-32mm) - 450,00 – 600,00 zł/t
28) Ściółkowanie grysem ozdobnym i rozplantowanie (grys granitowy norweski w kolorze szarym, grys dolomitowy w kolorze białym, 8-16mm) - 340,00 – 400,00 zł/t
29) Zakup i dowóz ziemi do kształtowania terenu (materiał + usługa) - 450,00 – 500,00 zł/10t
30) Palikowanie drzew z materiałem (4 paliki o wys. 250 cm) - 100,00 – 150,00 zł/szt.
31) Palikowanie drzew z materiałem (3 paliki o wys. 120 cm) - 80,00 – 150,00 zł/szt.
32) Kotwienie brył (materiał + usługa) - 110,00 – 150,00 zł/szt.
33) Obrzeża aluminiowe (materiał + usługa) - 60,00 – 100,00 zł/mb
34) Obrzeża PCV (materiał + usługa) - 18,00 – 20,00 zł/mb
35) Obrzeża betonowe (materiał + usługa) - 30,00 – 50,00 zł/mb
36) Krawężniki betonowe (materiał + usługa) - 65,00 – 70,00 zł/mb
37) Niskie ogrodzenie terenu zieleni (materiał + usługa) - 100,00 – 150,00 zł/mb
38) Budowa ścieżki żwirowej (materiał + usługa) - 80,00 – 100,00 zł/m2
39) Nawierzchnia typu Hanse Grand (materiał + usługa) - 70,00 – 100,00 zł/m2
40) Zakup i ustawienie donicy miejskiej z obsadą roślinną (materiał + usługa) - 3000 – 10 000 zł/szt.
41) Zakup i montaż ławki (materiał + usługa) - 1000 – 10 000 zł/szt.
42) Zakup i montaż leżaka miejskiego/hamaka miejskiego (materiał + usługa) - 2000 – 10 000 zł/szt.
43) Zakup i montaż kosza na śmieci (materiał + usługa) - 500 – 2000 zł/szt.
44) Zakup i montaż stojaka na rowery (materiał + usługa) – 1000 zł/szt.

                          
Więcej informacji na temat programu "zielona Ustka" znajduje się na stronie: http://www.ustka.pl/pl/artykuly/466/aktualnosci

 

Alokacje budżetu

zadanie inwestycyjne
0,00 zł

zadanie społeczne
0,00 zł

zadanie mieszane
200 000,00 zł

Załączniki

  1. Zarządzenie_Nr_0050.IKiOS.141.2019.pdf
  2. Załącznik_do_zarządzenia - regulamin.pdf
  3. Załącznik_nr_1_do_regulaminu.pdf
  4. Załącznik_nr_2_do_regulaminu.pdf